Časová hodnota peňazí

Časová hodnota peňazí opisuje väčšiu výhodu prijímania peňazí teraz, a nie neskôr. Je založená na časovej preferencii. Zásada časovej hodnoty peňazí vysvetľuje, prečo sú úroky platené alebo zarobené. Úrok, či už je na bankových vkladoch alebo dlhoch, kompenzuje vkladateľa alebo veriteľa za časovú hodnotu peňazí. Takisto je základom investícií. Investori sú ochotní nemíňať svoje peniaze teraz, ak očakávajú v budúcnosti priaznivú návratnosť svojich investícií.

Problémy časovej hodnoty peňazí zahŕňajú čistú hodnotu peňažných tokov v rôznych časových bodoch. V typickom prípade môžu byť premenné: zostatok, teda reálna alebo nominálna hodnota dlhu alebo finančného aktíva, periodická úroková miera, počet období a séria peňažných tokov. V prípade dlhu sú peňažné toky platby splátky istiny a úrokov, v prípade finančného aktíva ide o príspevky alebo výbery z bilancie. Všeobecnejšie, peňažné toky nemusia byť periodické, ale môžu byť špecifikované jednotlivo. Každá z premenných môže byť nezávislá premenná v danom probléme. Napríklad, možno viete, že: úrok je 0,5% za obdobie (za mesiac, povedzme); počet období je 60 (mesiacov); počiatočné saldo (v tomto prípade dlh pikavippi) je 25 000 jednotiek; a konečný zostatok je 0 jednotiek. Neznáma premenná môže byť mesačná platba, ktorú dlžník musí zaplatiť.

Napríklad 100 eur investovaných na jeden rok s výnosom 5% bude za jeden rok v hodnote 105 eur; teda 100 eur ušetrených teraz a 105 eur dostanete presne o rok neskôr, obe majú rovnakú hodnotu pre príjemcu, ktorý očakáva 5% úroku za predpokladu, že inflácia by bola nula percent. To znamená, že 100 eur investovaných na jeden rok pri 5% úroku má budúcu hodnotu 105 eur za predpokladu, že inflácia by bola nula percent.

Táto zásada umožňuje odhadnúť pravdepodobný tok príjmov v budúcnosti takým spôsobom, že ročné príjmy sa potom sa spočítajú, čím sa poskytne paušálna súčasná hodnota celého toku príjmov; všetky štandardné výpočty pre časovú hodnotu peňazí pochádzajú z najzakladanejšieho algebrického výrazu pre súčasnú hodnotu budúcej sumy. Niektoré štandardné výpočty založené na časovej hodnote peňazí sú označované ako súčasná hodnota. Súčasná hodnota označuje hodnotu budúcej peňažnej sumy alebo toku peňažných tokov, vzhľadom na stanovenú mieru návratnosti. Budúce peňažné toky sú diskontované; čím vyššia je diskontná sadzba, tým nižšia je súčasná hodnota budúcich peňažných tokov. Určenie vhodnej diskontnej sadzby je kľúčom k správnemu oceňovaniu budúcich peňažných tokov, bez ohľadu na to, či ide o zárobky alebo záväzky. Anuita je séria rovnakých platieb alebo príjmov, ktoré sa vyskytujú v rovnomerne rozložených intervaloch. Nájomné tu môžeme uviesť ako príklad. Platby alebo príjmy sa vyskytujú na konci každého obdobia, kým na začiatku každého obdobia dôjde k splatnosti.

Existuje niekoľko základných rovníc, ktoré reprezentujú rovnosti uvedené vyššie. Riešenia možno nájsť pomocou vzorcov, finančnej kalkulačky alebo tabuľky. Vzorce sú naprogramované do väčšiny finančných kalkulačiek a niekoľkých funkcií tabuliek. Pre ktorúkoľvek rovnicu môže byť vzorec tiež upravený tak, aby určil jednu z ďalších neznámych. V prípade štandardnej vzorky anuity však neexistuje algebrické riešenie uzavreté pre úrokovú mieru. Tieto rovnice sú často kombinované pre konkrétne použitie a možno ich kombinovať, aby sme určili súčasnú hodnotu dlhopisu. Dôležité je, že úroková miera i úroková sadzba pre príslušné obdobie. Výber príslušnej sadzby je rozhodujúci pre výkon a použitie neprávnej diskontnej sadzby spôsobí, že výsledky budú bezvýznamné.