Ako si usporiadať Váš finančný rozpočet?

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete vytvoriť finančné zdravé plány vo svojom osobnom živote. Tieto spôsoby majú jednu spoločnú zložku: sebadisciplínu. Žiadna metóda nebude fungovať, ak nie ste konzistentní pri vytváraní a udržiavaní Vašich výdavkových návykov. Ak máte vážne záujem o to, aby Vaše osobné financie boli v poriadku, zvážte nasledujúce kroky, ktoré Vám pomôžu udržať Vaše financie na uzde a ešte aj budete mať možnosť, každý mesiac niečo ušetriť (kredit247.com.ua).

Vytvorte organizovaný systém zaznamenávania každej prijatej platby, ale aj Vašich výdavkov, nech už platíte za energie, oblečenie alebo idete do kina. Rozdeľte svoj finančný život do rôznych kategórií, napríklad na osobné výdavky, účty a príjmy. Uchovávajte všetko v chronologickom poradí, aby to bolo pre Vás ľahko prístupné. Vyčistite Vaše bankové a kreditné účty. Nedovoľte, aby boli neaktívne účty otvorené. Jednoducho zbytočne zaťažujú Vaše finančné portfólio a môžu poškodiť Váš kredit. Obmedzte Vaše bankové účty. Udržujte iba tie, ktoré potrebujete a aktívne používate. Niektorí ľudia môžu potrebovať len jeden účet. Iní môžu uprednostniť rozdelenie svojich financií na úspory, kontrolu a núdzové prostriedky. Obmedzte počet kreditných kariet, ktoré vlastníte. Udržanie niekoľkých kariet Vás môže lákať, aby ste míňali viac, než keď by ste mali iba jednu. Akákoľvek karta, ktorú používate, by nikdy nemala mať prečerpanie z jedného mesiaca na druhý. Vyplácajte si ich každý mesiac alebo aspoň zaplaťte požadovanú minimálnu sumu každý mesiac.

Prevezmite kontrolu nad svojimi výdavkami vytvorením rozpočtu. Vytvorte si zoznam nákupov s potravinami a držte sa ich. Uchovávajte všetky Vaše bločky a berte na vedomie každý výdavok. Nebuďte jedným z tých ľudí, ktorí hovoria, že nevedia, kam sa ich peniaze podeli. Väčšinu nákupov dajte na kreditné karty. Ak máte záujem o prenášanie kariet a máte disciplinárnu povinnosť platiť ich každý mesiac, dajte Vaše nákupy na karty. Existujú dva dôvody: mesačné výpisy Vám ukážu presne to, čo ste minuli a väčšina kariet ponúka mesačné odmeny vo forme zliav, hotovosti alebo darov. Ak nájdete kartu, ktorá Vám každý mesiac poskytne okamžitú zľavu, je to pravdepodobne najviac praktická odmena. Len sa uistite, že nenakupujete nad svoj rozpočet. Nechajte tento rozpočet, nie Váš kreditný limit, určiť, koľko miniete.

Vymedzte si každý mesiac čas na zaplatenie nezaplatených účtov a každý týždeň alebo dva kontrolujte dátumy zaplatenia platieb – деньги онлайн за 10 минут. Všimnite si, kedy je splatná platba, a označte ju v dennom plánovači, a to konkrétne na zaplatenie platby. Umožnite technológii, aby Vám pomohla pri organizovaní Vašich financií. Nastavte automatické platby na pravidelne naplánované účty, takže ich nikdy nezaplatíte neskoro. Pri automatizovaných platbách budete s najväčšou pravdepodobnosťou dostávať pripomenutia elektronickej pošty. Dokumentujte tieto dátumy v plánovači a overte si, či máte dostatok finančných prostriedkov na príslušnom účte. Zaznamenajte si každú platbu a vložte ju do správneho priečinka Vášho plánovača.

Vytvorte si zoznam všetkých používateľských mien a hesiel pre Váš internet banking. Udržujte ho na bezpečnom mieste. Budete chcieť mať prístup k týmto informáciám v deň zaplatenia platieb, aby ste ich mali k dispozícii a rýchlo mohli previesť peniaze. A jedna rada na koniec: Zničte nežiaduce finančné dokumenty obsahujúce dôverné informácie. V takomto prípade budete mať ešte väčšiu istotu, že Vaše údaje sa nebudú dať zneužiť.

Časová hodnota peňazí

Časová hodnota peňazí opisuje väčšiu výhodu prijímania peňazí teraz, a nie neskôr. Je založená na časovej preferencii. Zásada časovej hodnoty peňazí vysvetľuje, prečo sú úroky platené alebo zarobené. Úrok, či už je na bankových vkladoch alebo dlhoch, kompenzuje vkladateľa alebo veriteľa za časovú hodnotu peňazí. Takisto je základom investícií. Investori sú ochotní nemíňať svoje peniaze teraz, ak očakávajú v budúcnosti priaznivú návratnosť svojich investícií.

Problémy časovej hodnoty peňazí zahŕňajú čistú hodnotu peňažných tokov v rôznych časových bodoch. V typickom prípade môžu byť premenné: zostatok, teda reálna alebo nominálna hodnota dlhu alebo finančného aktíva, periodická úroková miera, počet období a séria peňažných tokov. V prípade dlhu sú peňažné toky platby splátky istiny a úrokov, v prípade finančného aktíva ide o príspevky alebo výbery z bilancie. Všeobecnejšie, peňažné toky nemusia byť periodické, ale môžu byť špecifikované jednotlivo. Každá z premenných môže byť nezávislá premenná v danom probléme. Napríklad, možno viete, že: úrok je 0,5% za obdobie (za mesiac, povedzme); počet období je 60 (mesiacov); počiatočné saldo (v tomto prípade dlh pikavippi) je 25 000 jednotiek; a konečný zostatok je 0 jednotiek. Neznáma premenná môže byť mesačná platba, ktorú dlžník musí zaplatiť.

Napríklad 100 eur investovaných na jeden rok s výnosom 5% bude za jeden rok v hodnote 105 eur; teda 100 eur ušetrených teraz a 105 eur dostanete presne o rok neskôr, obe majú rovnakú hodnotu pre príjemcu, ktorý očakáva 5% úroku za predpokladu, že inflácia by bola nula percent. To znamená, že 100 eur investovaných na jeden rok pri 5% úroku má budúcu hodnotu 105 eur za predpokladu, že inflácia by bola nula percent.

Táto zásada umožňuje odhadnúť pravdepodobný tok príjmov v budúcnosti takým spôsobom, že ročné príjmy sa potom sa spočítajú, čím sa poskytne paušálna súčasná hodnota celého toku príjmov; všetky štandardné výpočty pre časovú hodnotu peňazí pochádzajú z najzakladanejšieho algebrického výrazu pre súčasnú hodnotu budúcej sumy. Niektoré štandardné výpočty založené na časovej hodnote peňazí sú označované ako súčasná hodnota. Súčasná hodnota označuje hodnotu budúcej peňažnej sumy alebo toku peňažných tokov, vzhľadom na stanovenú mieru návratnosti. Budúce peňažné toky sú diskontované; čím vyššia je diskontná sadzba, tým nižšia je súčasná hodnota budúcich peňažných tokov. Určenie vhodnej diskontnej sadzby je kľúčom k správnemu oceňovaniu budúcich peňažných tokov, bez ohľadu na to, či ide o zárobky alebo záväzky. Anuita je séria rovnakých platieb alebo príjmov, ktoré sa vyskytujú v rovnomerne rozložených intervaloch. Nájomné tu môžeme uviesť ako príklad. Platby alebo príjmy sa vyskytujú na konci každého obdobia, kým na začiatku každého obdobia dôjde k splatnosti.

Existuje niekoľko základných rovníc, ktoré reprezentujú rovnosti uvedené vyššie. Riešenia možno nájsť pomocou vzorcov, finančnej kalkulačky alebo tabuľky. Vzorce sú naprogramované do väčšiny finančných kalkulačiek a niekoľkých funkcií tabuliek. Pre ktorúkoľvek rovnicu môže byť vzorec tiež upravený tak, aby určil jednu z ďalších neznámych. V prípade štandardnej vzorky anuity však neexistuje algebrické riešenie uzavreté pre úrokovú mieru. Tieto rovnice sú často kombinované pre konkrétne použitie a možno ich kombinovať, aby sme určili súčasnú hodnotu dlhopisu. Dôležité je, že úroková miera i úroková sadzba pre príslušné obdobie. Výber príslušnej sadzby je rozhodujúci pre výkon a použitie neprávnej diskontnej sadzby spôsobí, že výsledky budú bezvýznamné.

Zabezpečenie

Zabezpečenie je investičná pozícia určená na kompenzáciu potenciálnych strát alebo ziskov, ktoré môžu vzniknúť spoločnou investíciou. V jednoduchom jazyku sa používa zabezpečenie na zníženie akýchkoľvek podstatných strát alebo ziskov, ktoré by mohol utrpieť jednotlivec alebo organizácia – billige lån online. Zabezpečenie môže byť vytvorené z mnohých typov finančných nástrojov vrátane akcií, fondov obchodovaných na burze, poistenia, termínovaných zmlúv, opcií, hazardných hier, mnohých druhov mimoburzových a derivátových produktov a termínovaných zmlúv. Verejné zábezpeky boli založené v 19. storočí, aby sa umožnilo transparentné, štandardizované a efektívne zaistenie cien poľnohospodárskych komodít; odvtedy sa rozšírili tak, aby zahŕňali termínované kontrakty na zabezpečenie hodnôt energie, drahých kovov, cudzej meny a fluktuácie úrokových sadzieb.

Zabezpečenie je praxou zaujatia postavenia na jednom trhu, aby sa kompenzovalo a vyvážilo riziko prijaté prevzatím pozície na opačnom alebo protichodnom trhu alebo investíciách. Typickým príkladom pre zabezpečenie môže byť obchodný farmár. Trhové hodnoty pšenice a iných plodín sa neustále menia, pretože ich ponuka a dopyt sa líšia, pričom príležitostne sledujeme veľké pohyby v oboch smeroch. Na základe aktuálnych cien a predpovedaných úrovní v dobe zberu by sa poľnohospodár mohol rozhodnúť, že pestovanie pšenice je dobrý nápad na jednu sezónu, ale cena pšenice sa môže časom meniť. Akonáhle farmár pestuje pšenicu, zaväzuje sa k nej po celé vegetačné obdobie. Ak sa skutočná cena pšenice výrazne zvýši medzi výsadbou a zberom, farmár môže zarobiť veľa neočakávaných peňazí, ale ak skutočná cena klesá v čase zberu, stratí investované peniaze.

Vzhľadom na neistotu v budúcich výkyvoch ponuky a dopytu a cenové riziko, ktorému je vystavený poľnohospodár, môže tento použiť rôzne finančné transakcie na zníženie alebo zaistenie svojho rizika. Jednou z takýchto transakcií je použitie zmlúv. Takéto zmluvy sú vzájomné dohody na dodanie určitého množstva komodity k určitému dátumu za stanovenú cenu a každá zmluva je jedinečná pre kupujúceho a predávajúceho. V tomto príklade môže poľnohospodár predať niekoľko zmlúv zodpovedajúcich množstvu pšenice, ktorú prinesie žatva a v podstate tak zamkne súčasnú cenu pšenice. Po uplynutí platnosti termínovaných zmlúv poľnohospodár pšenicu dodá kupujúcemu za cenu dohodnutú v zmluve. Poľnohospodár znížil svoje riziká na trhu s pšenicou, pretože už za istú cenu garantoval určitý počet pšenice. Existuje však stále veľa rizík spojených s týmto typom zabezpečenia.

Napríklad, ak poľnohospodár má nízky výnosový rok a úroda pšenice je nižšia ako je suma určená v zmluvách, musí nahradiť túto z iného miesta, aby mohol plniť zmluvu. To sa ešte viac stáva problémom, keďže nižšie výnosy ovplyvňujú celý pšeničný priemysel a cena pšenice sa zvyšuje v dôsledku tlakov na ponuku a dopyt. Tiež, zatiaľ čo farmár zabezpečil všetky riziká poklesu cien tým, že uzatvoril cenu v zmluve, taktiež sa vzdáva nároku na zvýšenie cien. Ďalším rizikom spojeným s termínovanou zmluvou je riziko zlyhania alebo opätovné prerokovanie. Dohoda o termíne uzamkne určitú sumu a cenu v určitom budúcom termíne. Z tohto dôvodu existuje vždy možnosť, že kupujúci nebude platiť požadovanú sumu na konci zmluvy, alebo že sa kupujúci pokúsi opätovne prerokovať zmluvu skôr, ako jej platnosť uplynie. Existuje samozrejme ešte množstvo iných metód, ako sa môže poľnohospodár ochrániť pred rizikami, ale aj na druhej strane si stále nechať otvorené dvierka pre dodatočný zisk (http://www.kviklantop.com/lan-trods-rki/).

Ekologické pestovanie kukurice

Počas niekoľkých posledných rokov dopyt po bio kukurici neustále rastie. Tento nárast dopytu bol ovplyvnený rastom odvetví akými sú napríklad bio mliekarne a ekologický chov hydiny. Často je cena ekologicky vypestovanej kukurice dvakrát vyššia ako cena bežnej komerčne vyprodukovanej kukurice, ale teraz aj vďaka ekologickej produkcie mäsa má trh istý potenciál na väčšie rozšírenie – či imprumuturi online sa to udeje dotáciami alebo lacnejšími pôžičkami pre farmárov.

Zatiaľ čo je stále relatívne malou časťou trhu, je to segment, ktorý by mohol poskytnúť pridanú hodnotu niektorým producentom plodín. Kukurica cukrová a iné špeciality (pukance, atď.) sú skôr okrajové produkty.

Kukurica má kvôli svojmu pôvodu vysoké nároky na teplo. To je potrebné aj v ekologickom poľnohospodárstve – kde sú regulačné dispozície obmedzené – dodržiavať od samého začiatku. Ľahšie, humusové pôdy, ktoré sa môžu zahriať rýchlo a dobre, tu teda majú výhodu, rovnako ako aj na juh naklonené plochy. Okrem dobrých podmienok na pestovanie kukurice aj rýchle sušenie a ohrievanie týchto pôd je tiež dôležité. Taktiež je dôležité, aby ste mohli pomocou motyky vyplieniť burinu. Toleruje sa len nízka burina, inak mladá kukurica ťažko rastie. Kukurica rastie na jar veľmi pomaly a bojuje teda s burinou aj o tie najmenšie lúče svetla. Inak sa jej vyhýbajú aj huby a v boji proti jej najväčšiemu škodcovi – vijačke kukuričnej / credit de nevoi personale – pomáhajú výsadky so živými osami.

Pozrime sa na niektoré z problematík pri výrobe ekologickej kukurice.

Po prvé, rovnako ako pre všetky certifikované ekologické pestované plodiny, musí byť pôda obhospodarovaná v súlade s národnými normami. Musí existovať lehota troch roky od okamihu, kedy bol použitý posledný zakázaný materiál pre pôdu, než produkty na nej vypestované môžu byť certifikované ako ekologické. To znamená, že počas tohto prechodného obdobia musia byť plodiny pestované ekologicky, ale smú byť predávané len ako konvenčné. Toto trojročné prechodné obdobie by sa malo považovať za dobu výcviku pre poľnohospodárov, ako aj za prechodné obdobie pre krajinu.

Ďalším aspektom sú osevné postupy. Väčšina ekologických výrobcov používa rôzne striedania plodín, aby sa minimalizovali buriny, hmyz a choroby a maximalizovala sa biodiverzita. Rotačným výsevom kukurice, sóje, pšenice a sena, farmy môžu zabezpečiť celoročné pokrytie, produkujú sami dusík a recyklujú živiny.

Väčšina ekologických výrobcov sa spolieha na rotáciou, obrábanie pôdy a mechanického spôsoby na ničenie buriny. Minimalizácia burín v priebehu transformačného procesu je jedným z kľúčov k spusteniu ekologickej produkcie relatívne burín zadarmo.

Pomáha aj oneskorená výsadba. Plodina vyklíči rýchlejšie a lepšie súťaží s burinou, ktorá mohla uniknúť pri spracovaní pôdy a jej kultivácií. Taktiež je menšia potreba pre štartovacie hnojivo pri výsadbe neskôr v máji. A nakoniec, mierne oneskorené sadenie ekologickej kukurice môže pomôcť zabrániť kontaminácii peľom od priľahlého geneticky modifikovaného kukuričného poľa.

Dohľad na úrodnosť pôdy je kritická. Najefektívnejším prístupom je sa spoliehať na dusík zo strukovín, a na fosfor a draslík z hnoja.

Pri zbere, kombajn musí byť vyčistený a zbavený kontaminácie od konvenčnej kukurice. Postupy pri zbere úrody sú všeobecne podobné tým u konvenčnej kukurice. Organické kukurica sa musí uchovávať oddelene od akejkoľvek bežnej kukurice na farme. Skladovacie postupy sú tiež podobné, aj keď nie sú povolené žiadne plynné prostriedky alebo pesticídy.

5 mýtov o ekologických potravinách

Bio je obľúbené u farmárov

Situácia v ekologickom poľnohospodárstve je veľmi rozporuplná. Napriek tomu, že trh rastie už mnoho rokov, chýbajú stovky až tisícky ekologických poľnohospodárov. Je to zapríčinené hlavne kvôli prekážkam, ktoré im vláda či politika kladie do cesty, ale aj kvôli nutnosti zobrať si zo začiatku pôžičku(онлайн займ), aby sa dali zaplatiť počiatočné náklady spojené s takýmto podnikaním.

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie zaručuje 20-ročnú subvenciu kukurice pre bioenergetické stanice. Práve toto spomaľuje naliehavo potrebné zväčšenie ekologických oblastí, keďže monokultúra kukurice sa platí viac ako jej pestovanie na výrobu potravín.

Poľnohospodári, ktorí chcú prevádzkovať ekologické poľnohospodárstvo, navyše majú problém s miestom. Ekologické farmy si nemôžu dovoliť zvýšené nájomné polí.

Bio je zdravšie

Nadradenosť ekologických produktov vedecky dokázaná nie je. Hoci niektoré štúdie dospeli k záveru, že tieto potraviny obsahujú oveľa viac vitamínov a živín, iné štúdie naopak odporujú tejto téze.

Ale otázka živín je len jedným aspektom, pesticídy sú ďalším. A tam je situácia jasná. V ekologických produktov nemožno nájsť takmer žiadne rezíduá pesticídov. Biopotraviny chutia oveľa lepšie, ale nie sú automaticky zdravšie. Bio nie je žiadny dôvod k nadmernej konzumácii čokolády alebo kávy.

Bio je stále drahšie

30 až 100 percent – to je zvyčajná prirážka za produkty ekologického poľnohospodárstva. To znamená, že zákazníci zaplatia za dodatočné náklady poľnohospodárov a vyššie štandardy výroby. A zákazník akceptuje tento rozdiel. Bio nie je rozhodne len o cene, ale je rozhodnutie aj kvalitné. Zvlášť pri ovocí a zelenine sú dnes už sotva cenové rozdiely medzi bio a nie-bio, napríklad pri jablkách a banánoch. Jasný cenový ekologický poplatok však stále vidíme v sektore mäsových výrobkov.

Bio je priehľadné

Bioprodukty sa dajú jasne identifikovať v obchode. K tomu slúžia už aj rôzne pečate a certifikácie na produktoch. A práve toto spôsobuje problémy pre koncového užívateľa. Keďže každá nálepka označuje inú spoločnosť, úrad či organizáciu, v ktorých platia rôzne zásady, pravidlá a kontrolné mechanizmy. Minimálny štandard získa zákazník s Európskou ekologickou pečaťou, znázornenou zeleným lístím vytvorené z malých hviezdičiek. Príslušnú normu definuje ekologické nariadenie EÚ.

Bio – výrobok pre špecifickú skupinu zákazníkov?

Špecifickým produktom boli biopotraviny najmä v ich začiatkoch. Momentálne je toto odvetvie masovým javom. To už ukazuje celkový obrat vo výške 7,5 miliardy EUR v roku 2014. Traja zo štyroch spotrebiteľov v Nemecku si vyberú pri nákupe potravín ekologicky vyrobený tovar. Bio je teraz „in“ najmä medzi mladými ľuďmi. Nie je to žiadnym prekvapením, keďže mladšia generácia s bio vyrastala a tak sa to pre nich stalo samozrejmosťou. Tento dobrý imidž tiež rýchly rast ekologických supermarketov. Dopyt je po tom, čo aktuálne zákazníci požadujú.

Bio je regionálne a udržateľné

Veľkosť regionálnych produktov nestíha držať v tejto krajine krok s rastom trhu. V regáloch supermarketov sa preto stále viac dostáva importovaný tovar. V prípade jabĺk, uhoriek a mrkvy je polovica predávaného tovaru dovezená zo zahraničia, u papriky je to dokonca viac ako 90 percent. Ekologické výrobky sú dodávané z celého sveta, vrátane Európy, Indie a Číny, Argentíny a Peru, Austrálie a Etiópie. Na záver si tak kladieme otázku, či je to naozaj ešte aj bio pre našu klímu – fixdengi.com.

Ekologická produkcia vajec

Pod týmto názvom sa skrýva produkcia vajec, ktorá zohľadňuje základné postupy ekologickej výroby a chovu hydiny. Bez ohľadu na to, čo bolo skôr – sliepka alebo vajce – môžete sa staviť, že prvé čo vzniklo určite bolo prírodné – bez ďalších pridaných liekov alebo chemikálií. A pretože stále viac a viac ľudí začína objavovať zdravotné a environmentálne prínosy biopotravín, priemyselná výroba hydiny a produkcia vajec sa stali akýmsi tŕňom v oku aktivistov, kvôli častému používaniu chemikálií, liekov a priemyselnému druhu poľnohospodárstva. Aj preto si dnes viacerí farmári berú pôžičky, aby si mohli dovoliť zmodernizovať svoje závody a produkovať tzv. „bio vajcia“. Tieto pochádzajú zo sliepok, ktoré vedú kľudný, naplnený a bezstresový život. Ale ešte je potrebné splniť veľa ďalších podmienok, aby sa dosiahlo získanie certifikácie na produkciu BIO vajec.

Ekologické vajcia, rovnako ako konvenčné vajcia, sa musia riadiť podľa štandardov predpísaných Európskou Úniou. Medzi tieto patria okrem hmotnosti aj vzhľad a kvalita škrupiny, ako aj kvalita žĺtka a bielka, alebo podiel albumínu.

Aby sa vajcia mohli kvalifikovať ako ekologické, musia tieto pochádzať z kurčiat, ktoré sa kŕmia ekologickým krmivom – to znamená krmivom, ktoré je bez vedľajších živočíšnych produktov, umelých hnojív, pesticídov a iných chemických prísad. Na ich kŕmenie nemožno použiť geneticky modifikované potraviny alebo produkty. Okrem toho ekologické vajcia musia pochádzať z kurčiat, ktorým sa podávajú antibiotiká iba v prípade infekcie – u komerčných kurčiat, na druhej strane, sa podávajú antibiotiká na pravidelnej báze. V ekologickej výrobe vajec nemôžu byť použité žiadne hormóny alebo iné lieky.

Pĺznutie nastáva, keď vtáky vylučujú staršie perie, aby vytvorili priestor pre nové. Keďže pĺznutie predlžuje produktívny život nosníc, je niekedy umelo vyvolané v komerčnej produkcií vajec zmenšením porcie jedla, vody alebo inými prostriedkami. Toto je prísne zakázané u kurčiat, ktoré majú klásť bio vajcia; môže dôjsť len k prirodzenému pĺznutiu.

Ekologické vajcia musia pochádzať z kurčiat, ktoré nežijú v klietkach a majú prístup k voľnej prírode, a to aj v prípade, že ich vonkajší priestor je len malý kurínec alebo uzavretý dvorný priestor. Kurínce sa používajú v dedinských oblastiach na ochranu kurčiat a ich vajíčok pred predátormi, ako sú jastraby, líšky a iné zvieratá.

Sú BIO vajcia aj cenovo dostupné? Jedná vec je istá, nie je to lacná záležitosť. Ekologické vajcia môžu stáť až zhruba dvojnásobok ceny komerčných vajec. Je to spôsobené predovšetkým mimoriadnymi výdavkami, ktoré vznikajú pri plnení ekologických požiadaviek na certifikáciu.

A na koniec, majte na pamäti, že vajcia z voľného výbehu nie sú nevyhnutne aj ekologické. Aby vajcia mohli byť klasifikované ako vajcia pochádzajúce od sliepok z voľného výbehu, musia tieto mať zabezpečený prístup k malému, oplotenému kúsku nádvoria, ktoré môžu alebo nemusia používať. Navyše, kurčatá vo voľnom výbehu môžu byť kŕmené aj neekologickým krmivom a niekedy sa im podávajú aj antibiotiká alebo iné lieky. Čiže si treba vždy pri kúpe vajec aj poriadne pozrieť, aké nálepky alebo nápisy sa nachádzajú na škatuľke, a zároveň je vždy aj dobré, nakuknúť do jednotlivého balenia, aby sme zistili, že pečiatka na vajíčku aj naozaj ukazuje číslo 0, ktoré označuje vajcia z BIO produkcie.

Bio smoothie

Smoothies sú v poslednej dobe všade: v nákupnom stredisku, v reštauráciách s rýchlym občerstvením, v kaviarňach. Ale vo väčšine prípadov, by tieto smoothies mohli lepšie nazvať ovocnými mliečnymi koktailmi. Plné cukru, mrazených jogurtov, dokonca aj zmrzliny, robia viac škody ako úžitku. Ale správne spravené, smoothies v sebe obsahujú veľké množstvo ovocia a zeleniny v jednom kompaktnom a veľmi chutnom nápoji. Ešte lepší pocit budete mať, ak použijete výsadne prísady, ktoré sú ekologicky vypestované. Takže keď dávať dohromady suroviny pre takýto koktail, skúste použiť najčerstvejšie ovocie alebo zeleninu zo záhrady alebo s miestneho trhu, kde okolitý farmári ponúkajú svoje čerstvo vypestované plodiny. Keď je niečo v sezóne, snažte sa použiť práve to na obohatenie vášho nápoja.

Naše tipy, predtým než sa pustíte do výroby smoothie znejú:

1. Investujte do mixéra, ktorý má aspoň 800 wattový motor. Dosiahne tak lepší výkon a zaručí rýchlejšiu prípravu nápoja, ktorý taktiež bude ešte aj veľmi jemný.

2. Pripravte si mrazené ovocie dopredu, aby ste ušetril čas. Pokrájajte ho a nechajte zmraziť na plechu, a potom preneste zmrazené kúsky do mraziaceho vrecka alebo nádoby.

3. Zmrazené banány sú výbornou prísadou. Jednoducho ich ošúpte, nakrájajte na plátky a zamrazte ich. Každému receptu táto prísada pridáva hustotu bez ovplyvnenia ďalších príchutí.

4. Pridajte prísady ako sú mlieko, jogurt, vodu alebo džús ako prvé, keď dáte mixér do pohybu. Potom pridajte ľahšie a suchšie prísady, ako je napríklad listová zelenina. Na koniec nasledujú ťažké zložky ako sú ľad a zmrazené kúsky ovocia.

Nasledujú 4 jednoduché smoothie recepty:

Jarné smoothie s jahodami a mangom – 3½ pohára

Prísady:

 • 1 šálka kokosového mlieka
 • 1 banán, olúpaný, nakrájaný a mrazený
 • 1 mango, ošúpané a nakrájané
 • 5 veľkých jahôd

Postup: Pridávame prísady do mixéra a mixujeme, až kým nie je zmes jemná.

Letné smoothie s kôstkovým ovocím – 2 poháre

Prísady:

 • 1/2 šálky gréckeho jogurtu
 • 1 slivka, bez kôstky, nahrubo nasekaná
 • 1 broskyňa, bez kôstky, nahrubo nasekaná
 • 1 nektárinka, bez kôstky, nahrubo nasekaná
 • 1/2 šálky čučoriedok, čerstvé alebo mrazené

Postup: Pridávame prísady do mixéra a mixujeme, až kým nie je zmes jemná.

Jesenné tekvicové smoothie – 3 poháre

Prísady:

 • 1 šálka mandľového mlieka
 • 1 lyžička sirupu agáve
 • 1 šálka tekvicového pyré
 • 2 lyžičky škorice
 • 1 jablko, nakrájané
 • sušené brusnice

Postup: Pridávame prísady (okrem brusníc) do mixéra a mixujeme, až kým nie je zmes jemná. Ozdobíme brusnicami

Zimné zelené smoothie – 3 poháre

Prísady:

 • 1/4 šálky mrkvovej šťavy
 • 1/2 šálky pomarančového džúsu
 • 1 šálka špenátu
 • 1 hrnček nahrubo nasekanej kapusty
 • 4 malé ružičky brokolice, mrazené
 • 1 banán, olúpaný, nakrájaný a mrazený
 • 1 jablko, nahrubo nasekané

Postup: Pridávame prísady do mixéra a mixujeme, až kým nie je zmes jemná.

Extra prísady do smoothies

Držte tieto prísady po ruke, pre jednoduché vylepšenie vašich nápojov:

 • Konopné semená – zdrojom bielkovín s miernou, orechovou príchuťou
 • Ľanové semienka – bohaté na vlákninu, bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny
 • Pšeničné klíčky
 • Slnečnicové semienka – použite škrupiny semien ako zdroj medi, horčíka a selénu
 • Chia semienka – bohaté na vlákninu a bielkoviny, pomáhajú kontrolovať hladinu cukru v krvi; berú na seba chuť ďalších prísad

Ekologické pestovanie kávy

Káva je druhý najobľúbenejší nápoj na svete – po vode. Je tiež svetovo najcennejšie obchodovanou komoditou, hneď po rope. Preto má značný vplyv na mnoho životov, či už na spotrebiteľov alebo na poľnohospodárov. Aby ste pochopili prednosti ekologickej kávy, potrebujete vedieť niečo o tom, ako sa káva pestuje.

Životné prostredie

Pestovanie kávy bolo pôvodne vyvinuté v Afrike. Káva sa pestovala ako plodina spodnej vrstvy, čo znamená, že bola zasadená v tieni iných, väčších stromov. Káva bola pestovaná spolu s inými potravinárskymi plodinami, ako sú banány a orechy, ktoré poskytovali potravu, rovnako ako dodatočný zdroj príjmov pre pestovateľov kávy. Tradiční poľnohospodári používali udržateľné poľnohospodárske techniky vrátane kompostovania kávovej buničiny, rotovania plodín a nepoužívali chemikálie ani umelé hnojivá. Tieto plantáže tak poskytovali aj úkryt pre voľne žijúce živočíchy, ako sú vtáky, motýle, hmyz a iné zvieratá. Mnoho škodcov tak bolo vychytaných prírodnými predátormi a živiny sa pridávajú do pôdy z prirodzeného opadávania listov z vyšších stromov.

V rokoch 1970 až 1980 došlo k posunu na takzvané „technické poľnohospodárstvo“ a milióny dolárov sa investovali do plantáží v Strednej Amerike, aby nahradili tradičné tieňové pestovanie, kultivačnou technikou Slnka. To malo za následok zničenie rozsiahlych lesov s výmerou viac ako 10 tisíc km², výrub stromov, jednotvaré pestovanie a používanie chemických hnojív a pesticídov.

Takéto poľnohospodárstvo vytvorila zostupnú špirálu vo všetkých oblastiach života na týchto farmách. Znečistenie pesticídmi, odlesňovanie a vymieranie mnohých druhov spevavých vtákov cez ničenie biotopov sú len niektoré z vedľajších produktov tohto štýlu poľnohospodárstva. Iné zahŕňajú degradáciu pôdy a vodných zdrojov, čo viedlo k problémom so životným prostredím, ako aj ku kontaktu pracovníkov s touto kontaminovanou vodou.

Z tohto dôvodu sa mnohé organizácie, ktoré berú ohľad na životné prostredie, rozhodli vyvinúť štandardy pre podporu tieňového pestovania alebo pre pestovanie kávy pod baldachýnom lístia z rozmanitých stromov, ktoré poskytujú útočisko pre rôzne vtáky. Okrem toho mnohí spotrebitelia sú odhodlaní pomocou kúpy ekologicky vypestovanej kávy podporovať udržateľné poľnohospodárske techniky v chudobných krajinách.

Zdravotné výhody

Malo by byť zrejmé, že ekologická káva bude zdravšia, pretože nebola vypestovaná pomocou pesticídov a chemických hnojív. Avšak, jej ďalšou výhodou je pôda, na ktorej sa BIO káva pestuje. Táto má prírodné živiny, ktoré zvyšujú hodnotu živín kávových zŕn. Je takto ešte viac výživnejšia! Navyše, káva má potenciálne zdravotné výhody kvôli obsahom antioxidantov, ktoré sa v nej nachádzajú.

Ekologicky vypestovaná káva vám môže pomôcť schudnúť zvýšením vášho metabolizmus. Ekologická káva pomáha zahnať hlad a pomôže telu zbaviť sa nazbieraných toxínov. Kávové nápoje nie sú určené ako náhrada za vašu výživu, ale môžu rýchlo zaplniť žalúdok, zvýšiť vašu energiu a pomôžu vám sa držať ďalej od nezdravých pochúťok medzi jedlami.

Káva má naviac potenciálne protirakovinové účinné látky. Jednou s často spomínaných je kofeín. Bolo preukázané, že stimuluje a zároveň potláča nádory – v závislosti na druh rakoviny, a ako často sa podáva. Nezabúdajme jeden veľmi dôležitý detail. Ekologická káva chutí lepšie! Budete z nej menej nervózny.

Prirodzene vypestované kávy sú chuťovo vždy atraktívnejšie ako komerčne vypestované, ktoré sú častokrát ochutené práve pesticídmi. Skúste ísť do obchodu, kúpiť bio kávu a sami ochutnať rozdiel!

Môže byť aj sója biopotravinou?

Ekologické produkty zo sóje zažili najrýchlejší rast zo všetkých spotrebiteľských potravinárskych segmentov v priebehu posledných 10 rokov. Tento jav je založený na tom, že sójové mlieko a mäsové náhrady podstatne zlepšili svoju univerzálnosť a bolo uznané, že sú aj zdravé. Po tom, čo boli určené hlavne pre vegetariánov, ekologické sójové výrobky teraz nájdu svoju cestu aj do nákupných zoznamov viacerých tradičných spotrebiteľov.

Objemovo, sójové bôby tvoria najväčší segment ekologických strukovín, ale stále zahŕňajú napríklad menej ako jedno percento z celkovej produkcie sójových bôbov v Spojených štátoch. Najväčšími pestovateľmi sú štáty Minnesota, Iowa a Michigan.

Často sa produkcia špecifikuje na odrodu „Vinton“ a iné druhy potravinárskej sóje. Tieto odrody sa používajú predovšetkým pri výrobe tofu, tempeh, sójových orieškov a celom rade ďalších produktov.

Ekologické sójové bôby zažívajú jedinečnú konkurenčnú situáciu, pretože oni v súčasnej dobe najviac ťažia z úspechu ich najväčšieho konkurenta, neekologickej sóje. Ako sa sójové produkty čím naďalej, tým viac používajú vo všetkých druhoch potravín, tak ako konvenčná tak aj bio fazuľa ťaží z tohto rozšíreného používanie u spotrebiteľov. Pôvodne používané iba na tofu, použitie sójových produktov sa rozširuje každý deň. Tento rast vytvára nové trhové príležitosti pre malých výrobcov, ktoré ponúka miestne i špecializované trhy. Príležitostí na trhu bude pravdepodobne aj naďalej veľa pre použitie ekologicky vypestovanej sóje v potravinárskej výrobe, ale bude sa určite tiež zvyšovať dopyt zo strany krmivárskeho priemyslu pri podpore potrieb ekologickej živočíšnej výroby.

EÚ zaviedla súbor národných noriem, ktoré ovplyvňujú všetky potraviny s označením „bio“, či už sa pestujú v rámci únie alebo sú dovezené. V týchto štandardách podrobne popisuje metódy, postupy a látky, ktoré môžu byť použité pri výrobe a spracovaní ekologických plodín a hospodárskych zvierat, taktiež boli stanovené jasné kritériá ekologického označovania. Normy zakázali používanie toxických syntetických pesticídov a hnojív, metódy genetického inžinierstva, ionizujúce žiarenie a čistiarenské kaly na hnojenie.

Ekologicky vyprodukované sójové bôby sú hlavným exportným BIO produktom Kanady. Ostatnými veľkými dodávateľmi sú India, Čína a Argentína.

V súčasnej dobe sú dodávky organických sójových bôbov nedostatočné. Je to kvôli tomu, že sú potrebné tak pre ľudskú spotrebu, tak aj na krmivové dávky pre zvieratá, ktoré sa neskôr dostávajú na trh ako hovädzie, kuracie alebo bravčové mäso z kontrolované ekologického chovu. Vzhľadom na to, že dopyt rastie rýchlejšie ako ponuka, bude cena ekologickej sóje s najväčšou pravdepodobnosťou naďalej pomerne vysoká.

3 benefity sójového mlieka

1. Zlepšenie profilu lipidov

Najdôležitejším atribútom sójového mlieka je jeho schopnosť zlepšiť krvný profil. Na rozdiel od kravského mlieka, ktoré má vysoký obsah nasýtených tukov a cholesterolu, tuk v sójovom mlieku je väčšinou nenasýtený s nulovou hodnotou cholesterolu. Štúdie ukázali, že pravidelný príjem sóje prináša blahodarné účinky, najmä ak máte vysokú hladinu cholesterolu.

2. Posilnenie cievnej integrity

Omega-3 a Omega-6 mastné kyseliny v sóji môžu účinne chrániť cievy pred porušením a krvácaním. Väzba týchto živín tiež zlepšuje pružnosť ciev tak, že sú oveľa odolnejšie voči zmenám krvného tlaku.

3. Podporuje chudnutie

Sójové mlieko obsahuje menej cukru ako bežný mlieko. Pitie sójového mlieka vám tiež dodáva dávku vlákniny, a tak váš pocit sýtosti vydrží na dlhšiu dobu, čo je ďalšou veľkou výhodou pre chudnutie.

Bio mlieko?

Nedávna štúdia porovnávala zloženie bio mlieka a konvenčného mlieka. Odhaľuje zaujímavý objav: ekologicky vyrobené mlieko má zdravší pomer omega-6 k omega-3 mastným kyselinám.

Stravovanie, ktoré obsahuje príliš veľa omega-6 mastných kyselín a nedostatok omega-3 mastných kyselín je spájaný s radom vážnych zdravotných problémov, vrátane rakoviny, srdcových chorôb či zápalu. Štúdia ukázala, že pomer týchto kyselín v bio mlieku je takmer ideálny pre optimálnu výživu človeka. U bežného mlieka je tento pomer je oveľa nižší.

Pokiaľ sa dojnice kŕmia viac trávou, zlepší sa tak ich profil mastných kyselín mlieka. Okrem toho sa zvýši aj množstvo bielkovín.

Organické mlieko je drahšie, ale výhody, ktoré dostávajú na oplátku z jeho kúpi, ospravedlňujú pár eur navyše mesačne.

Bio mlieko sa vyrába podľa nasledujúcich kritérií:

 • Žiadne rastové hormóny

 • Žiadne antibiotiká

 • Žiadne iné preventívne lieky

 • Kravy musia byť kŕmené až 60 percentami trávy ročne

 • Krmivo musí byť 100% ekologické v prípade, že krava nie je na pastvine

 • Žiadne vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu v krmivách

 • Životné podmienky kravy musia umožniť voľný pohyb a prístup na čerstvý vzduch a slnečné svetlo

Dokonca aj keď nie ste fanúšikom mliečnych výrobkov, kupujete pravdepodobne skôr ekologické mlieko v supermarkete, pričom niekedy stojí aj dvakrát toľko, ako konvenčne vyrábané mlieko. Ale skutočne nám prináša bio mlieko aj výhody hodné tohto cenového rozdielu?

V oboch druhoch poľnohospodárstva sa doja zvieratá každé ráno a večer. A venujú dôkladnú pozornosť hygiene. A tu začínajú rozdiely. Ekologický farmár nemôže hnojiť umelým hnojivom jeho ornú pôdu. A geneticky modifikované krmivo je zakázané. Pretože aj zvyšky liekov skončia v mlieku, prísne pravidlá platia aj tu. Ekologický poľnohospodári sa spoliehajú na homeopatické lieky.

4 mýty o ekologicky vyprodukovanom mlieku

Mýtus číslo 1: Bio krava žerie len trávu

Keď si kúpite bio mlieko tak si predstavujete kravy pasúce sa vonku na farme? Zamyslite sa znova. Pravidlá udáva, že bio krava sa pasie na ekologických pastvinách aspoň 120 dní v roku a prijíma aspoň 30 percent zo svojej výživy počas obdobia pasenia. Takže pravidlá neurčujú, ako často a ako dlho by sa tieto kravy mali pásť vonku. Môžu prijímať teda aj ekologické krmivo. V priemere kravy chované na obilie produkujú viac ako trikrát toľko mlieka.

Mýtus číslo 2: Ekologické dojnice sú zdravé kravy

Kravy sa vyvinuli, aby jedli trávu a nie zrno. To znamená, že ekologické poľnohospodárstvo s mliekom je veľmi delikátny systém. Kravy musia byť držané bez užívania antibiotík. Bolestivý zápal mliečnej žľazy, ktorý je bežný u kráv chovaných pre mlieko, sa pomocou homeopatických metód lieči len veľmi ťažko a tak takéto kravy často končia na bitúnku.

Mýtus číslo 3: Bio mlieko musí byť chladené

V skutočnosti sa väčšina bio mlieka vyrába a konzervuje tak, aby ho bolo možné skladovať až 9 mesiacov. V súčasnej dobe je 80% ekologického mlieka UHT pasterizované.

Mýtus číslo 4: Mlieko všetkých kráv je rovnaké

Jeden z proteínov mlieka sa nazýva beta kazeín a zrejme práve tento proteín sa líši v závislosti od plemena kravy. Existujú totiž dva typy: A1 a A2 beta kazeín. Tieto dva proteíny sú trávené našim telom odlišne a A1 vplýva na imunitnú odpoveď nášho tela.